Gmina Przygodzice – Dziś i Jutro

Rura gazowa na terenie działki, posesji – uprawnienia właściciela gruntu

W dniu 28 lutego 2011 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa Gustorzyn – Odolanów – Etap II – przebieg na terenie województwa wielkopolskiego – powiat turecki, ostrowski, kaliski na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie powyższa inwestycja jest juz realizowana na trenie gminy Przygodzice. Osoby, których problem dotyczy (przez których grunt przechodzi inwestycja) niestety już mają ograniczone prawa co do własnego gruntu, a chociażby poprzez brak możliwości wykonywania jakichkolwiek prac gruntowych, czy też budowlanych oraz ewentualnej odsprzedaży tych gruntów.

Niewielu z nas wie jakie przysługują Nam prawa odwoławcze w powyższym zakresie i jakie z tym wiąże się ewentualne odszkodowanie.

Właścicielowi nieruchomości na której są zamontowane urządzenia do przesyłu gazu, wody, prądu przysługuje prawo do:

  • żądanie usunięcia, przesunięcia urządzeń w przypadku kiedy zostały zainstalowane bez zgody właściciela lub jego poprzednika (ostatnio, żądanie stało się w pewnych przypadkach wykonalne nawet w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiadało zgodę właściciela),
  • roszczenie o zapłatę za korzystanie z nieruchomości (w przypadku gdy właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy nie wiąże żadna umowa w tym przedmiocie) za 10 lat wstecz i nazywa się to bezumowne korzystanie z nieruchomości. Dopóki nie dojdzie do ustanowienia trwałego tytułu do korzystania z nieruchomości, dopóty właścicielowi należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu. Takie roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat. Jeśli więc przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z gruntu np. 20 lat, właściciel może żądać wynagrodzenia za ostatnie 10 lat, bo wcześniejsze należności już się przedawniły. Sąd Najwyższy potwierdził co do zasady takie uprawnienie właściciela w wyroku z dnia 6 stycznia 2005 r. (sygn. III CK 129/04). kto nie ma uprawnienia pozwalającego na ingerowanie w cudzą nieruchomość, a jego ingerencja spowodowała trwałe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, nie może powoływać się dla utrzymania tego stanu rzeczy na zasady współżycia społecznego. Do właściciela muszą się dostosować wszyscy, którzy nie mają skutecznego prawa do ingerowania w jego nieruchomości. W orzeczeniu (wyrok z dnia 11 maja 2005 r.) Sąd Najwyższy potwierdził, że właścicielom gruntów należy się od przedsiębiorstw wykorzystujących te urządzenia godziwa rekompensata. Wyszczególnienie prawa właściciela do korzystania z rzeczy oraz osiągania dochodów (art. 140 k.c.) jest zgodne z powszechnym przekonaniem odnośnie do funkcji ekonomicznej własności rzeczy, jako źródła dochodu. Konstytucja Rzeczypospolitej nakazująca równą ochronę własności i dopuszczająca ograniczenie tego prawa za odszkodowaniem (art. 64 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 2). W świetle tych postanowień wykładnia odmawiająca właścicielowi bezwzględnie wynagrodzenia za zajmowanie jego nieruchomości nie mogłaby się ostać. Żądanie wynagrodzenia wynika z treści prawa własności.

W przypadku projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa Gustorzyn – Odolanów – Etap II należy pamiętać, że:

  • nie wydaje się pozwoleń na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją,
  • w odniesieniu do nieruchomości, zawiesza się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • w przypadku zbycia lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, nabywca lub zbywca zobowiązany jest powyższy fakt zgłosić Wojewodzie Wielkopolskiemu.
  • od omawianej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Ponadto stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 KPa w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się osobiści lub przez pełnomocnika ze zgromadzonym materiałem i dowodami.

Warto pamiętać, że gdy zapuka do naszych domów wykonawca omawianej inwestycji to należy skrupulatnie opisać stan obecny naszej nieruchomości. Dobrze jest zrobić zdjęcia przed wejściem firmy na grunt, stanu jaki był przed budowa gazociągu – rozwiąże to problem przy szacowaniu odszkodowania przez rzeczoznawcę, który zjawi się u nas po zakończeniu inwestycji.

Omawiana inwestycja ma się zakończyć w czerwcu 2014 r. Do tego czasu muszą być wypłacone wszelkie ewentualne odszkodowania.

Warto też wspomnieć, że jest wiele firm adwokackich, które mogą rozwiązać za Nas powyższe problemy. Wbrew pozorom są one bardzo przyjazne dla Nas – osób fizycznych, gdyż ich wynagrodzenie wypłacane jest po uzyskaniu odszkodowania.

Świadczą usługi miedzy innymi w zakresie:

  • odzyskiwanie odszkodowań z tytułu ich bezumownego wykorzystania przez zakłady gazownicze, energetyczne czy wodociągowe.
  • ustanowienie służebności przesyłu.

 Piotr Kucharski